Algatatud detailplaneeringud

« Назад

Tööstuse 6a maa-ala detailplaneering

Sillamäe Linnavalitsus teatab, et Sillamäe Linnavalitsuse 4. mai 2018. a korraldusega nr 250 „Sillamäel Tööstuse 6a maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine" algatati Sillamäel Tööstuse 6a maa-ala detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneering algatati Osaühing KRUNK poolt 21. veebruaril 2018.a esitatud detailplaneeringu koostamise algatamise taotluse alusel sooviga algatada Sillamäel Tööstuse 6a maa-ala detailplaneeringu koostamine uushoonestuse määramiseks.

Tööstuse 6a maa-ala (katastriüksus 73501:001:0146) asub Sillamäe linna tööstusrajooni territooriumil. Planeeritava krundi suurus on umbes 4,2 ha. Krunt on hoonestatud. Olemasolev maakasutuse sihtotstarve on tootmismaa 100%. Kehtiva Sillamäe linna üldplaneeringu kohaselt asub Tööstuse 6a maa-ala alal, mille juhtfunktsioon on tööstusettevõtete maa-ala. Planeeringu koostamise algatamise ettepanek on Sillamäe linna üldplaneeringuga kooskõlas. Detailplaneeringu koostamine on vajalik, kuna soovitakse püstitada ehitusloakohustuslikku hoonet.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine pole käesoleval juhul vajalik, sest detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Detailplaneeringu koostamise algatamise korraldus ja lähteülesanne on avalikustatud Sillamäe linna kodulehel www.sillamae.ee .

 

Algatamine: