« Tagasi

Keskkonnamõju hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamise teade

Sillamäe Linnavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 22 lõike 7 alusel.


Sillamäe Linnavalitsus teatab, et on tunnistanud nõuetele vastavaks oma 23.11.2017 korraldusega nr 567 Sillamäe ammoniaagiterminali rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande.

Kavandatava tegevuse lühikirjeldus, eesmärgid ja täpne asukoht: arendaja kavatseb püstitada Sillamäel Kesk tn 2d ja Kesk tn 2z ehitisi kasutamise otstarbega vedelkütuse-, küttegaasi- jm terminali hoidlahooned ning rajatised vedel- või gaasikütuse hoidmiseks. Kavandatavaks tegevuseks on Sillamäe ammoniaagiterminali rajamine. Sillamäe ammoniaagiterminali rajamise eesmärk on võimaldada veeldatud ja jahutatud ammoniaagi ajutist hoidmist ning ammoniaagi ümberlaadimist seoses ekspordi ja impordiga (raudteelt meretranspordile, meretranspordilt kaldal paiknevasse hoidlasse) Sillamäe vabatsoonis. Terminali põhieesmärk on ammoniaagi eksport meretranspordiga Euroopa ja Ameerika turgudele. Kavandatav aastane ekspordikäive läbi ammoniaagiterminali (kui terminal on lõpuni välja ehitatud) on kuni 1 miljon tonni ammoniaaki aastas. Kavandatav ammoniaagiterminal soovitakse rajada Sillamäe sadama territooriumi idaosas asuvale kinnistule Kesk tn 2z. Terminali toimimiseks vajalik taristu (raudtee, juurdepääsutee, torustikud jms) on kavas rajada kinnistule Kesk tn 2d, mis hõlmab suurt osa Sillamäe sadama alast.

Otsustaja on Sillamäe Linnavalitsus (kontaktisik Tõnis Kalberg, e-post tonis.kalberg@sillamae.ee, telefon 3925719).
Arendaja on EuroChem Terminal Sillamäe Aktsiaselts (registrikood: 11014598) Kesk 2A, Sillamäe kontaktisik Aleksej Goriaciov, e-post aleksej.goriachiov@eurochem.lt, telefon 3929238
Juhtekspert on Skepast&Puhkim OÜ (registrikood: 11255795) kontaktisik Eike Riis, e-post eike.riis@skpk.ee, telefon 698 8365

KMH aruande ja selle nõuetele vastavaks tunnistamise otsusega ning muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Sillamäe Linnavalitsuses Sillamäel Kesk 27. Digitaalselt on dokument kättesaadav Sillamäe linna kodulehel www.sillamae.ee

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.