« Tagasi

SILLAMÄE LINNAVOLIKOGU KIITIS HEAKS 2019. AASTA LINNA EELARVE

31. jaanuaril teise lugemise käigus kiitis Sillamäe Linnavolikogu heaks 2019. aasta linnaeelarve. Selle aasta eelarve kogumahuks on 21 576 518  eurot ehk 29,9 protsenti enam kui eelmisel aastal. Investeeringute maht 2019. aastal on 3 644 000 euro võrra suurem kui aastal 2018 ja moodustab 5 467 170 eurot.

Eelarve kogumahu kasv on tingitud füüsilise isiku tulumaksu laekumise plaanilisest summast linna tuludesse ja investeerimistegevuseks toetusfondidest laekuvate sihtotstarbeliste vahendite suurenemisest. Riik eraldab sihtotstarbelised vahendid koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasude maksmiseks, mis võimaldab tõsta pedagoogide töötasu kuni 1 250 euroni. Raha eraldatakse ka kooli õpetajate töötasu tõstmiseks kuni 1250 euroni. Tasandusfond, milles on ettenähtud rahalised vahendid jäätmekäitluse korraldamiseks, täiendavate sotsiaalteenuste ostmiseks, algklasside ujumistundide läbiviimiseks on suurenenud. Eelarve tulubaasi kasvu mõjutasid 2 454 378 euro suurune investeerimsprogrammi toetus ja sihtotstarbelised laenud 2019. aasta investeerimistegevuse projektide elluviimiseks.

Põhitegevuse kuludeks on 2019. aastal planeeritud 15 330 159  eurot, mis on 7,8 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Valdkondade lõikes moodustab suurima osa 2019. aasta eelarvest hariduse valdkond, kultuuri valdkond ja sotsiaalkaitse (vt joonis).

Selle aasta kõige suurimad toetuste abil finantseeritavad projektid on teede remont ja rannapromenaadi rajamine. Linna eelarvest finantseeritavad suurimad projektid on Kajaka tn treppide renoveerimine, purskaevu rajamine, Kesk tänaval asuva Sõtke jõe tammi renoveerimine, Laste Hoolekande Asutuse Lootus siseruumide rekonstrueerimine ja Lasteaia Päikseke energiatõhususe tõstmine.

"On oluline märkida, et 2019. aasta eelarve on koostatud tekkepõhisena  ehk tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele. Põhilised muudatused teisele lugemisele esitatud eelarve projektis on põhitegevuse tulude suurenemine 369 788 euro võrra, mis on tingitud füüsilise isiku tulumaksu laekumise plaanilise summa suurenemisest. Linna asutuste tegevustulud on kasvanud 46 128 euro võrra ja riigi sihtfinantseerimine 126 660 euro võrra. Põhitegevuse tulud on planeeritud summas 16 246 665   eurot, mis on 2,2 protsenti  rohkem võrreldes 2018. aastal laekunud rahaliste vahenditega. Võrreldes esimese lugemisega põhitegevuse kulud kasvasid 414 689 euro võrra, mis on tingitud Linnavolikogu otsusest suurendada linna asutuste personalikulud kuni 10 protsendini. See omakorda võimaldab linna asutuste personali töötasu märkimisväärselt suurendada. Eelarve kulude osasse on lisatud rahalised vahendid, mis on ettenähtud linna asutustele tehtud ettekirjutuste täitmiseks," selgitas Sillamäe aselinnapea Tatjana Ivanova.

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.