« Tagasi

Projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamine

15. juunil 2018. a Silpower Aktsiaselts (registrikood: 10266472) esitas projekteerimistingimuste taotluse detailplaneeringu olemasolul nr 1811002/06657 Sillamäel Kesk tn 2s kinnistul (katastritunnus: 73501:001:0082) elektri ja soojuse koostootmisseadme projekteerimistingimuste määramiseks, eesmärgiga muuta ehitise kõrgust 10% ulatuses detailplaneeringuga määratud esialgsest lahendusest, täpsustada arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi ning haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtteid.

Projekteeritav elektri ja soojuse koostootmisseade asub detailplaneeringu koostamise kohustusega maa-alal, kus on kehtiv „Sillamäe Kesk 2 (osaliselt), Kesk 2B, Kesk 2C, Kesk 2E, Kesk 2F, Ehitajate 1A, Ehitajate 1D, Ehitajate 1E, Ehitajate 1G, Ehitajate 1H, Ehitajate 1K, Ehitajate 3/1, 3/2, Türsamäe, Sõtke 1, Sõtke 2/17 maa-alade ja nendega piirnevate alade detailplaneering" (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 12. juuli 2006. a otsusega nr 38-o „Detailplaneeringu kehtestamine").

„Ehitusseadustiku" § 27 lõike 1 punkti 1 kohaselt võib kohalik omavalitsus detailplaneeringu olemasolul anda ehitusloa kohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta.     

Tulenevalt sellest, et taotleja soovib projekteerida ehitusloakohustuslikku hoonet, võib pädev asutus põhjendatud juhul projekteerimistingimused anda.

Projekteerimistingimuste andmine korraldatakse avatud menetlusena.

Projekteerimistingimused eelnõu avalik väljapanek toimub Sillamäe Linnavalitsuses 11.07.2018 - 27.07.2018 Kesk tn 27 kab.121 ja Sillamäe linna veebilehel www.sillamae.ee. Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul e-postile: linnavalitsus@sillamae.ee.

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.