« Tagasi

Keskkonnakompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtmise teade

Keskkonnaamet teatab lähtuvalt tööstusheite seaduse §-st 33, et on võtnud menetlusse aktsiaseltsi Ecometal (registrikood: 10592409, aadress: Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Kesk tn 2/26, 40231) (edaspidi ettevõte) poolt 31.05.2018 esitatud keskkonnakompleksloa nr KKL/20429 muutmise taotluse läbi Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS.

Ettevõtte põhitegevusala pliiakude käitlemine. Ettevõtte jäätmekäitluskoht asub aadressil: Kesk tn 2/26, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond (edaspidi käitis).

Ettevõte soovib liita käitisega pliiakude korpustest plastgraanulite tootmise üksuse ning täpsustada kompleksloal välisõhuga seotud andmeid. Keskkonnaamet võtab kompleksloa muutmise menetluse käigus arvesse ka Keskkonnainspektsiooni (koostöös Keskkonnaametiga) poolt koostatud korrapärase kontrolli aruandes nr 1079109 välja toodud otsused. Korrapärase kontrolli aruanne nr 1079109 on kättesaadav Keskkonnaministeeriumi kodulehel.

Kompleksloa muutmise menetluse raames viib Keskkonnaamet läbi keskkonnamõju eelhinnangu vastavalt Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu1 " § 10 lõikele 1 (jäätmekäitluskoha laiendamine).

Kompleksloa muutmise taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Jõhvi kontoris või digitaalselt Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Kuni kompleksloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil: Keskkonnaameti Jõhvi kontor, Pargi 15, 41537, Jõhvi. Kompleksloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus ajalehes Põhjarannik.

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.