« Tagasi

Õhusaasteloa menetluse algatamisest teavitamine

Sillamäe Linnavalitsus teatab, et on saanud õhusaasteloa taotlusmaterjale arvamuse avaldamiseks. Keskkonnaamet on võtnud menetlusse AS DBT (registrikood 10237594, aadress Koorma 13, Muuga küla, Viimsi vald, 74115 Harju maakond) 07.06.2018 esitatud õhusaasteloa muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 07.06.2018 kirja nr 15-2/18/9682 all).

AS DBT omab tähtajatu kehtivusajaga õhusaasteluba nr L.ÕV/319899, mis on väljastatud Sillamäe sadamas aadressil Kesk 2C (katastritunnus 73501:001:0078) asuvale BCT terminalile. Terminalis toimub veeldatud ammoniaagi hoiustamine ja vedela lämmastikväetise käitlemine. Kemikaalid võetakse terminali vastu raudtee-estakaadidelt ja transporditakse edasi meritsi. Ammoniaagiaurude põletamiseks kasutatakse tõrvikpõleteid. Õhusaasteloa muutmist taotletakse seoses ettevõtte plaaniga suurendada veeldatud ammoniaagi kaubakäivet kuni 1,5 miljoni tonnini aastas ja vedelväetistel kokku kuni 1,85 miljoni tonnini aastas sh suurenevad produktide pumpamiskiirused ning lisanduvad mitmed uued rajatised (suureneb mahutipark, lisandub tõrvik). Õhusaasteloa taotlus vastab keskkonnaministri 27.12.2016 määruse nr 74 „Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid" nõuetele. Keskkonnaamet peab esitatud andmeid piisavaks õhusaasteloa taotluse menetlusse võtmiseks.

Sillamäe Linnavalitsus avaldab teade õhusaasteloa arvamuse avaldamise kohta linna veebilehel vastavalt KeÜS § 47 lg 4.

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.