« Tagasi

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse teade

6. novembril 2017. a esitas Osaühing ARAGATS (registrikood: 11001244) projekteerimistingimuste taotluse detailplaneeringu olemasolul nr 1711802/07147 Sillamäel Viru pst 14, Viru pst 14a ja Viru pst 14b kinnistutel (katastritunnused: 73501:0120096, 73501:012:0130, 73501:012:0131) kaubanduskeskuse projekteerimistingimuste määramiseks, eesmärgiga  nihutada hoonestusala ja muuta ehitise kõrgust 10% ulatuses detailplaneeringuga määratud esialgsest lahendusest, täpsustada arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi ning haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtteid.

Projekteeritav kaubanduskeskus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega maa-alal, kus on kehtiv "Sillamäel Viru pst 14 asuva maa-ala detailplaneering" (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 4. detsembril 2001.a otsusega nr 33/131-o „Detailplaneeringu kehtestamine").

„Ehitusseadustiku" § 27 lõike 1 punkti 1 kohaselt võib kohalik omavalitsus detailplaneeringu olemasolul anda ehitusloa kohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta.     

Tulenevalt sellest, et taotleja soovib projekteerida ehitusloakohustuslikku hoonet, võib pädev asutus põhjendatud juhul projekteerimistingimused anda.

Projekteerimistingimuste andmine korraldatakse avatud menetlusena.

Projekteerimistingimused eelnõu avalik väljapanek toimub Sillamäe Linnavalitsuses 04.12.2017 - 21.12.2017 Kesk tn 27 kab.121 ja Sillamäe linna veebilehel www.sillamae.ee. Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul e-postile: linnavalitsus@sillamae.ee.

Projekteerimistingimuse eelnõuga saab tutvuda siin:

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.