Tänavakaubandus

Tänavakaubanduse korral müüb kaupa või teenust linnavalitsuse lubatud tänaval või teises üldsusele avatud samalaadses kohas kaubanduse korraldaja omandis või valduses oleva müügikoha kaudu müügipileti alusel tegutsev kaupleja või isik, kes müüb kaupa või teenust väljaspool majandus- või kutsetegevust tänava- või turukaubanduse korras.

 

Tänavakaubanduseks ei loeta kaupleja müügikoha hooajalist laiendamist väljapoole ettevõtte siseruume nende vahetus läheduses.

 

Tänavakaubandus toimub Sillamäel linnavalitsuse poolt välja antud müügipileti alusel.

 

Müügipileti hind on kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 28. mai 2015.a määrusega nr. 32.

 

Müügipileti hinnad:

 

 

üks kalendripäev

üks kalendrikuu

Tänava- ja turukaubandus üks müügikoht suurusega kuni 10 m²

3 eurot

30 eurot

Tänava- ja turukaubandus üks müügikoht suurusega üle 10 m²

6 eurot

50 eurot

Kaubandus avalikul üritusel üks müügikoht suurusega kuni 10 m²

4 eurot

 

Kaubandus avalikul üritusel üks müügikoht suurusega üle 10 m²

8 eurot

 

 

Sillamäe Linnavalitsus võib otsustada tasuta müügipileti väljastamise või vähendada müügipileti hinda:

 • 1)         kaubandusele heategevuslikel eesmärkidel korraldatavatel avalikel üritustel, kui müügitulu kasutatakse ürituse eesmärkide saavutamiseks;

  2)         kaubandusele avalikul üritusel ürituse sponsoritele nende ja Sillamäe linna vahel sõlmitud lepingus kokkulepitud müügikohtades kauplemiseks;

  3)         tänava- ja turukaubanduse korral müüjale, kes müüb kaupa või osutab teenust väljaspool majandus- või kutsetegevust, kui müüja on üle 60-aastane Sillamäe linna elanik.

Kaubandustegevuse registreerimine

Sillamäe linnas tänavakaubandusega tegelemiseks peab esitama vormikohase registreerimistaotluse Sillamäe Linnavalitsuse arenguosakonnale paberkandjal kabineti 208 või posti teel või digitaalselt aadressil: anton.makarjev@sillamae.ee.

 

Lisaks registreerimistaotlusele peab:

 1. võimalusel lisama paikneva müügikoha asendiplaani 1:500 mõõtkavas, või skeemi;
 2. tegema foto või eskiispildi oma tänavakaubanduse müügikohast.

 

Taotluse peab allkirjastama juhatuse liige, füüsilisest isikust ettevõtja või muu allkirjastamiseks volitust omav isik.

Digitaalselt esitamisel taotlus peab olema ka digitaalselt allkirjastatud ID-kaardiga. Allkirjastamata avaldusi ei võeta vastu.

 

Registreeringu protsess:

 1. registeerimistaotluse esitamisel kontrollitakse kõik vajalikud andmed;
 2. taotluse alusel vormistatakse seadusele vastav korraldus Linnavalitsuse istungile kooskõlastamiseks;
 3. peale Linnavalitsuse korralduse jõustumist valmistab arenguosakond müügipileti;
 4. peale maksude maksmist annab arenguosakond müügipileti ja lubab tänavakaubandust.

Müügi piirangud:

Tänavakaubanduse korras on keelatud müüa:

 1. kaupa või teenust, mille müügi korral on seadusega nõutav märge registreeringus, tegevusluba või -litsents või muu samaväärne dokument;
 2. kaupa kataloogi, reklaamtrükise või muu trükise alusel;
 3. salvestusega ning salvestuseta audio- ja videosalvestuseks mõeldud vahendeid;
 4. arvutiprogramme andmekandjal või installeerituna kõvakettal;
 5. kasutatud tööstuskaupu ning loomi loomakaitseseaduse tähenduses;
 6. muud kaupa või teenust seadusega sätestatud juhul.