Algatatud detailplaneeringud

« Tagasi

Sillamäel Kasesalu pargi detailplaneering

Info

Sillamäe Linnavalitsus teatab, et Sillamäe Linnavolikogu 26.04.2011. a otsusega nr 71 algatati Sillamäel Kasesalu pargi maa-ala detailplaneeringu koostamine.
Planeeritav maa-ala asub linna lõunapoolses osas Tallinna maantee ja Sõtke jõe vahel ning piirneb: põhjast – Tallinna maanteega; idast – Vaivara valla territooriumiga; lõunast ja läänest Sõtke jõega. Planeeritaval alal asuvad järgmised kinnistud: Tallinna mnt 10 (katastritunnus 73501:008:0002), Tallinna mnt 4c (katastritunnus 73501:008:0010), Tallinna mnt 12d (katastritunnus 73501:008:0026), Tallinna mnt 8a (katastritunnus 73501:008:0027), Tallinna mnt 12c (katastritunnus 73501:008:0028), Tallinna mnt 8 (katastritunnus 73501:008:0030), Tallinna mnt 12 (katastritunnus 73501:008:0130). Ülejäänud planeeringuala territoorium on reformimata riigimaa, kus ei asu kasutuses olevaid ehitisi. Planeeritava maa-ala suurus on ca 21,8 ha.
Detailplaneeringu eesmärgiks on: reformimata riigimaa ruumilise ja funktsionaalse lahenduse leidmine avalikult kasutatava linna puhkeotstarbelise alana (puhkuse ja vaba aja veetmiseks); reformimata riigimaale krundi moodustamine maa munitsipaliseerimiseks; moodustatud krundi maakasutuse sihtotstarbe määramine sihtotstarbega: haljasala maa ja puhkerajatiste maa, millele vastab katastriüksuste sihtotstarve üldkasutatav maa; krundi ehitusõiguse määramine, arvestades puhkeotstarbeliste rajatiste, sh paatide vettelaskmise (paadisadam või veeliiklusrajatis) ja veeürituste koha rajamist; alal üldkasutatava haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; liikluskorralduse (sh kergeliiklus), üldkasutatava tee, juurdepääsude, parkimise lahendamine; tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine; servituutide vajaduse määramine; kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine; olemasolevate kinnistute piiride ja hoonestuse fikseerimine; tagada avalikud juurdepääsuvõimalused kallasrajale; vajadusel ettepanekute tegemine maa-alade või üksikobjektide kaitse alla võtmiseks.

 

Üldandmed

Planeeringu algatajad ja koostamisest huvitatud isikud:  Sillamäe Linnavolikogu

Planeeritavad katastriüksused: 73501:008:0002; 73501:008:0010; 73501:008:0026; 73501:008:0027; 73501:008:0028; 73501:008:0030; 73501:008:0130

Planeeritava maa-ala omanikud: Osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD; Eesti Vabariik; Aktsiaselts Eesti Gaas; Mihhail Vinogradov; Aktsiaselts Sillamäe Veevärk; Viktor Rudakovski; Reformimata riigimaa.

 

Algatamine

 

Informeerimine

 

Koostamine ja koostöö